استان گلستاناستان گلستاناستان گلستاناستان گلستاناستان گلستانمرحوم احمد حامدچاریسعید مَجِنیاستان گلستاناستان گلستانمجسمه رستم و رخشمرحوم محمدامین چاریعموعیسی دلمرادسال۹۹مرحوم سعید حامدچاری۹۷ (مرحومه مرسانا) سال۹۸مرحوم ملاغلامعلی

کانون همیاری ملاغلامعلی

این کانون جهت یاری رساندن به اعضای کانون در موارد فوت عزیزان و شرایط سخت اقتصادی جامعه  تاسیس شده ، و بر اساس قوانین و شرایط تعیین شده آماده ی کمک و همیاری  است.