عشق خدا

عشق خدا

بیل_ویلسون

من نمیتوانستم از عشق خداوند بهره ببرم مگر آنکه تا زمانی که بتوانم با عشق به دیـــگران همانـــگونه که او به من عشق میورزد این عشق را به سوی او بازگرداندم.