ازجدال بپرهیز(الهی قمشه ای)

ازجدال بپرهیز(الهی قمشه ای)

از جدال با کسی که قدردان محبت های تو نیست بپرهیز اینکه تصور کنی روزی میتوانی او را متوجه اشتباهش سازی درست مثل آب کردن کوه یخ با " ها " است... 

چاره ای نیست ! 
باران هم باشی برای کاسه های وارونه کاری نمیشه کرد...