اعضا کانون

 

     نام و نام خانوادگی     نام پدر   وضعیت اعضا   سرگروهها     موبایل     وضعیت حیات؟
1   حسینعلی لکزایی   عیسی               09194771564   زنده
2   حسین لک زایی علیجان   علیجان       علیرضاحامدچاری   ۰   زنده
3   محمدحسن لکزایی (محمدجنی)   محمدجنی       شاه عباس   09350764031   زنده
4   محمود لک زایی (ابراهیم)   ابراهیم   معلق   سرگروه   ۰   زنده
5   حسین چاری (عباس حسن)   حسن       شیخ ابراهیم        
                    ۰    
7                        
8   اسماعیل چاری ( حاج حسین)   حاج حسین       حاج حسین   09114473614   زنده
9   حاج حسین چاری   ابراهیم       سرگروه   09119739806   زنده
10   حاج محمدعلی لکزایی عیسی   عیسی       سرگروه   ۰   زنده
11   عباسعلی لکزایی عیسی   عیسی       حاج محمدعلی   ۰   زنده
12   عیسی لک زایی دلمراد   دلمراد       حاج محمدعلی   ۰   زنده
13   رضا لک زایی موسی   موسی       جوادموسی   09395857887   زنده
14   علی رضا لک زایی غلامعلی   غلامعلی       حاج محمدعلی   09360882402   زنده
15   محسن لک زایی   محمود       محمود   ۰   زنده
16   مهدی لکزایی حسین   حسین       علیرضاحامدچاری   0   زنده
17   عبدالله لک زایی   حسین       علیرضا حامدچاری   0   زنده
18   هادی چاری حسین   حسین       نبی   09395024923   زنده
19   دانیال حامدچاری   علیرضا       علیرضاحامدچاری   ۰۹۳۶۹۶۶۲۳۲۳   زنده
20   پرویز لکزایی   نبی       نبی   ۰۹۳۷۵۱۲۱۴۲۸   زنده
21   نصرالله چاری   موسی       موسی   09211714468   زنده
22   غلامعلی حامد چاری   حجی       یحیی   09155425119   زنده
23   امید حامدچاری   احمد       حسین حامدچاری   ۰   زنده
24   احمد لک زایی حسن   حسن       نبی   09119690165   زنده
25   جواد لک زایی موسی   موسی       سرگروه   ۰۹۳۹۳۳۰۳۵۸۵   زنده
26   محمدحامدچاری   غلامعلی       مجتبی   0   زنده
27   محمود حامدچاری   غلامعلی       سرگروه   ۰۹۳۷۱۷۱۵۴۷۲   زنده
28   علی رضا حامد چاری   غلامعلی       سرگروه   ۰۹۳۸۸۱۸۷۸۲۴   زنده
29   ملاغلامعلی حامدچاری   علی       فوت    ۰   فوت شده
30   حجی حامد چاری   علی       فوت   ۰   فوت شده
31   یوسف لک زایی   حسن       نبی   09119715614   زنده
32   احمد حامدچاری   غلامعلی       حسین حامدچاری   09127766778   زنده
33   حسن چاری   حسین       شیخ ابراهیم   09300682326   زنده
34   میثم لک زایی   محمود       محمود حامدچاری   09309613053   زنده
35   غلامحسین چاری موسی   موسی       ابراهیم   ۰   زنده
36   محمد چاری موسی   موسی       ابراهیم چاری   ۰   زنده
37   موسی لک زایی   علیجان       جوادموسی   ۰   زنده
38   جواد لک زایی موسی   موسی       سرگروه   09393303   زنده
                    09119715631   زنده
40   ابراهیم چاری اسماعیل   اسماعیل        ناصرچاری   ۰   زنده
41   مرتضی حامد چاری   محمد        مجتبی   09364658105   زنده
42   مجتبی حامدچاری   محمد       سرگروه   091236466   زنده
43   امیر لکزایی   سعید       شاه عباس       زنده
44   علی لکزایی سعید   سعید       شاه عباس   09381519579   زنده
45   ناصر لکزایی   سعید       شاه عباس   09357800530   زنده
46   سعید لکزایی   محمدجنی       شاه عباس   09381643562   زنده
47   شاه عباس لکزایی   محمدجنی       سرگروه   09033148875   زنده
48   غلام چاری   موسی       ابراهیم   ۰   زنده
49   ابراهیم لک زایی   علیجان       محمودحامدچاری   ۰   زنده
50   حاج حسن لک زایی   علیجان       نبی   ۰   زنده
51   مهدی حامدچاری حجی   حجی       یحیی   09360723105   زنده
52   وحید حامد   حسین       حسین حامدچاری   ۰   زنده
53   سعید حامدچاری   یحیی       یحیی حامدچار   ۰   فوت شده
54   عباس چاری غلام   غلام       ابراهیم غلام   09379028324   زنده
55   محمد جان چاری   غلام         ابراهیم غلام   ۰   زنده
56   سجاد لکزایی   غلامعلی       حاج محمدعلی   09382074171   زنده
57   حمید لکزایی   غلامعلی       حاج محمدعلی   09392509909   زنده
58   غلامعلی لکزایی   عیسی       حاج محمدعلی   09300177650   زنده
59   حسین چاری ناصر   ناصر       ناصرچاری   09398217850   زنده
60   حاج علی رضا چاری   حسین       شیخ ابراهیم   ۰۹۱۵۵۴۰۸۷۹۴   زنده
61   مهدی چاری حسین   حسین       شیخ ابراهیم   ۰۹۱۹۷۹۶۰۷۱۲   زنده
62   حیدر چاری موسی   موسی       موسی   ۰۹۱۱۲۷۷۰۶۹۳   زنده
63   علیخان چاری   غلام       ابراهیم غلام   09379979148   زنده
64   عبدالله چاری   محمدحسن       محمدحسن   09119715981   زنده
65   مسلم چاری   محمدحسن       محمدحسن   09306609468   زنده
66   یحیی حامدچاری   حاجی       سرگروه   09391719351   زنده
67   نبی لک زایی   حسن       سرگروه   09371525738   زنده
68   عیسی لک زایی حسین   حسین       علیرضاحامدچاری   09395624161   زنده
69   حسین چاری غلام   غلام       ابراهیم غلام   09353683732   زنده
70   مجتبی لک زایی   عبدالله   غیرفعال   علیرضاحامدچاری   09387983742   زنده
71   عباس حامدچاری   حجی       یحیی   09382872522   زنده
72   شیخ ا براهیم چاری حسین   حسین       سرگروه   09191609395   زنده
73   ناصر چاری موسی   موسی       موسی   09111719376   زنده
74   صادق لک زایی   موسی       نبی   09025591552   زنده
75   مهدی حامدچاری   محمد       مجتبی   0919610959   زنده
76   هادی لک زایی   حسن       نبی   09119750012   زنده
77   اکبر لک زایی   ابراهیم       محمودحامدچاری   09308108129   زنده
78   ابوالفضل چاری   ابراهیم       ناصر چاری   09392687334   زنده
79   محمدعلی حامدچاری   حجی       یحیی   0939700541   زنده
80   مهدی براهویی   مجید       حسین حامدچاری   09356985361   زنده
81   رضا لک زایی حسین   حسین       علیرضا حامدچاری   09395857885   زنده
82   حسین حامدچاری   غلامعلی       سرگروه   09124195866   زنده
83   دادخدا خدایار   موسی       سرگروه   09155439396   زنده
84   جعفر لک زایی   حسن       نبی   09119715621   زنده
85   موسی چاری   حیدر       سرگروه   09113758930   زنده
86   حیدرعلی چاری   محمدحسن       محمدحسن   09114223038   زنده
87   ناصر چاری   ابراهیم       سرگروه   09119627668   زنده
88   جواد لک زایی   حسن       نبی   09354216277   زنده