اعضا کانون

 

    نام و نام خانوادگی     نام پدر   وضعیت اعضا   سرگروهها     موبایل     وضعیت حیات؟
1   حسینعلی لکزایی   عیسی           حاج حسین   09194771564   زنده
2   حسین لک زایی علیجان   علیجان       عبدالله لک زایی       زنده
3   محمدحسن لکزایی (محمدجنی)   محمدجنی       شاه عباس   09350764031   زنده
4   محمود لک زایی (ابراهیم)   ابراهیم       سرگروه   09305792911   زنده
5   حسین چاری (عباس حسن)   حسن               دربین ما نیست
    محمد چاری(حسین)   حسین       شیخ ابراهیم       زنده
7   هادی لکزایی شاه عباس   شاه عباس       شاه عبای   09352127585   زنده
8   اسماعیل چاری ( حاج حسین)   حاج حسین       حاج حسین   09114473614   زنده
9   حاج حسین چاری   ابراهیم       سرگروه   09119739806   زنده
10   حاج محمدعلی لکزایی عیسی   عیسی       حاج حسین   09114179863   زنده
11   عباسعلی لکزایی عیسی   عیسی       حاج حسین   09388407530   زنده
12   عیسی لک زایی دلمراد   دلمراد           ۰   دربین ما نیست
13   رضا لک زایی موسی   موسی       جوادموسی   09395857887   زنده
14   علی رضا لک زایی غلامعلی   غلامعلی       حاج حسین   09360882402   زنده
15   محسن لک زایی   محمود       محمود لک زایی   09020657235   زنده
16   مهدی لکزایی حسین   حسین       عبدالله لک زایی   09901888167   زنده
17   عبدالله لک زایی   حسین       سرگروه   09907358848   زنده
18   هادی چاری حسین   حسین       حاج جعفر   09395024923   زنده
19   دانیال حامدچاری   علیرضا       حسین حامدچاری   ۰۹۳۶۹۶۶۲۳۲۳   زنده
20   پرویز لکزایی   نبی       حاج جعفر   ۰۹۳۷۵۱۲۱۴۲۸   زنده
21   نصرالله چاری   موسی       موسی چاری   09211714468   زنده
22   غلامعلی حامد چاری   حجی       سرگروه   09155425119   زنده
23   امید حامدچاری   احمد       حسین حامدچاری   09128671776   زنده
24   احمد لک زایی حسن   حسن       حاج جعفر   09119690165   زنده
25   جواد لک زایی موسی   موسی       سرگروه   ۰۹۳۹۳۳۰۳۵۸۵   زنده
26   محمدحامدچاری   غلامعلی       مجتبی حامدچاری   09123654039   زنده
27   محمود حامدچاری   غلامعلی       حسین حامدچاری   ۰۹۳۷۱۷۱۵۴۷۲   زنده
28   علی رضا حامد چاری   غلامعلی       حسین حامدچاری   ۰۹۳۸۸۱۸۷۸۲۴   زنده
29   ملاغلامعلی حامدچاری   علی           ۰   در بین ما نیست
30   حجی حامد چاری   علی           ۰   در بین ما نیست
31   یوسف لک زایی   حسن       حاج جعفر   09119715614   زنده
32   احمد حامدچاری   غلامعلی       حسین حامدچاری   09127766778   دربین مانیست
33   حسن چاری   حسین       شیخ ابراهیم   09300682326   زنده
34   میثم لک زایی   محمود       محمود لک زایی   09309613053   زنده
35   غلامحسین چاری موسی   موسی   معاف از پرداخت   ابراهیم غلام   ۰   زنده
36   محمد چاری موسی   موسی   معاف از پرداخت   ابراهیم غلام   ۰   زنده
37   موسی لک زایی   علیجان       جوادموسی   ۰   زنده
38   جواد لک زایی موسی   موسی       سرگروه   09393303   زنده
    رضا لک زایی   موسی       جواد  موسی   09119715631   زنده
40   ابراهیم چاری اسماعیل   اسماعیل   معاف از پرداخت عضویت    ناصرچاری   ۰   زنده
41   مرتضی حامد چاری   محمد        مجتبی حامدچاری   09364658105   زنده
42   مجتبی حامدچاری   محمد       سرگروه   091236466   زنده
43   امیر لکزایی   سعید       شاه عباس   09024396941   زنده
44   علی لکزایی سعید   سعید       شاه عباس   09381519579   زنده
45   ناصر لکزایی   سعید       شاه عباس   09357800530   زنده
46   سعید لکزایی   محمدجنی           09381643562   در بین ما نیست
47   شاه عباس لکزایی   محمدجنی       سرگروه   09033148875   زنده
48   غلام چاری   موسی   معاف از پرداخت   ابراهیم غلام   ۰   زنده
49   ابراهیم لک زایی   علیجان           ۰   در بین ما نیست
50   حاج حسن لک زایی   علیجان   معاف از پرداخت عضویت   حاج جعفر   ۰   زنده
51   مهدی حامدچاری حجی   حجی       غلامعلی حامدچاری   09360723105   زنده
52   وحید حامد   حسین       حسین حامدچاری   ۰   زنده
53   سعید حامدچاری   یحیی           ۰   در بین ما نیست
54   عباس چاری غلام   غلام       ابراهیم غلام   09379028324   زنده
55   محمد جان چاری   غلام         ابراهیم غلام   ۰   زنده
56   سجاد لکزایی   غلامعلی       حاج حسین   09382074171   زنده
57   حمید لکزایی   غلامعلی       حاج حسین   09392509909   زنده
58   غلامعلی لکزایی   عیسی       حاج حسین   09300177650   زنده
59   حسین چاری ناصر   ناصر       ناصرچاری   09398217850   زنده
60   حاج علی رضا چاری   حسین       شیخ ابراهیم   ۰۹۱۵۵۴۰۸۷۹۴   زنده
61   مهدی چاری حسین   حسین       شیخ ابراهیم   ۰۹۱۹۷۹۶۰۷۱۲   زنده
62   حیدر چاری موسی   موسی       موسی چاری   ۰۹۱۱۲۷۷۰۶۹۳   زنده
63   علیخان چاری   غلام       ابراهیم غلام   09379979148   زنده
64   عبدالله چاری   محمدحسن       محمدحسن   09119715981   زنده
65   مسلم چاری   محمدحسن       محمدحسن   09306609468   زنده
66   یحیی حامدچاری   حاجی       سرگروه   09391719351   زنده
67   نبی لک زایی   حسن       حاج جعفر   09371525738   زنده
68   عیسی لک زایی حسین   حسین       عبدالله لک زایی   09395624161   زنده
69   حسین چاری غلام   غلام       ابراهیم غلام   09353683732   زنده
70   مجتبی لک زایی   عبدالله   غیرفعال   عبدالله لک زایی   09387983742   زنده
71   عباس حامدچاری   حجی       غلامعلی حامد چاری   09382872522   زنده
72   شیخ ا براهیم چاری حسین   حسین       سرگروه   09191609395   زنده
73   ناصر چاری موسی   موسی       موسی چاری   09111719376   زنده
74   صادق لک زایی   موسی       حاج جعفر   09025591552   زنده
75   مهدی حامدچاری   محمد       مجتبی حامدچاری   0919610959   زنده
76   هادی لک زایی   حسن       حاج جعفر   09119750012   زنده
77   اکبر لک زایی   ابراهیم       محمود لک زایی   09308108129   زنده
78   ابوالفضل چاری   ابراهیم       ناصر چاری   09392687334   زنده
79   محمدعلی حامدچاری   حجی       غلامعلی حامد چاری   0939700541   زنده
80   مهدی براهویی   مجید       حسین حامدچاری   09356985361   زنده
81   رضا لک زایی حسین   حسین       عبدالله لک زایی   09395857885   زنده
82   حسین حامدچاری   غلامعلی       سرگروه   09124195866   زنده
83   دادخدا خدایار   موسی       سرگروه   09155439396   زنده
84   جعفر لک زایی   حسن       سرگروه   09119715621   زنده
85   موسی چاری   حیدر       سرگروه   09113758930   زنده
86   محمدحسن چاری   اسماعیل   معاف از پرداخت عضویت   سرگروه   09119715631   زنده
87   حیدرعلی چاری   محمدحسن       محمدحسن   09114223038   زنده
88   ناصر چاری   ابراهیم       سرگروه   09119627668   زنده
89   جواد لک زایی   حسن       حاج جعفر   09354216277   زنده